Prayer to Remove Obstacles in Marriage

தாமதமாகும் திருமணம் விரைவில் கூடி வருவதற்கு பாராயணம் செய்ய வேண்டிய பதிகம்.
(For sooner marriage, when there are hurdles on the way.)

 

திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அருளிச்செய்த திருவேதிகுடி தேவாரத் திருப்பதிகம்

 

தலம் –  திருவேதிகுடி 

பண் – சாதாரி

மூன்றாம் திருமுறை

 

திருச்சிற்றம்பலம்

 

 

நீறுவரி ஆடரவொ டாமைமன என்புநிரை பூண்பரிடபம்

ஏறுவரி யாவரும் இறைஞ்சுகழல் ஆதியர் இருந்தவிடமாந்

தாறுவிரி பூகம்மலி வாழைவிரை நாறவிணை வாளைமடுவில்

வேறுபிரி யாதுவிளை யாடவள மாரும்வயல் வேதிகுடியே.

 

சொற்பிரி விலாதமறை பாடிநட மாடுவர்தொ லானையுரிவை

மற்புரி புயத்தினிது மேவுவரெந் நாளும்வளர் வானவர்தொழத்

துற்பரிய நஞ்சமுத மாகமுன் அயின்றவரி யன்றதொகுசீர்

வெற்பரையன் மங்கையொரு பங்கர்நக ரென்பர்திரு வேதிகுடியே.

 

போழுமதி பூணரவு கொன்றைமலர் துன்றுசடை வென்றிபுகமேல்

வாழுநதி தாழுமரு ளாளரிரு ளார்மிடறர் மாதரிமையோர்

சூழுமிர வாளர்திரு மார்பில்விரி நூலர்வரி தோலருடைமேல்

வேழவுரி போர்வையினர் மேவுபதி யென்பர்திரு வேதிகுடியே.

 

காடர்கரி காலர்கனல் கையரனல் மெய்யருடல் செய்யர்செவியிற்

தோடர்தெரி கீளர்சரி கோவணவர் ஆவணவர் தொல்லைநகர்தான்

பாடலுடை யார்களடி யார்கள்மல ரோடுபுனல் கொண்டுபணிவார்

வேடமொளி யானபொடி பூசியிசை மேவுதிரு வேதிகுடியே.

 

சொக்கர்துணை மிக்கஎயில் உக்கற முனிந்துதொழும் மூவர்மகிழத்

தக்கஅருள் பக்கமுற வைத்தஅர னாரினிது தங்கும்நகர்தான்

கொக்கரவ முற்றபொழில் வெற்றிநிழல் பற்றிவரி வண்டிசைகுலா

மிக்கமரர் மெச்சியினி தச்சமிடர் போகநல்கு வேதிகுடியே.

 

செய்யதிரு மேனிமிசை வெண்பொடி யணிந்துகரு மானுரிவைபோர்த்

தையமிடு மென்றுமட மங்கையொ டகந்திரியும் அண்ணலிடமாம்

வையம்விலை மாறிடினு மேறுபுகழ் மிக்கிழிவி லாதவகையார்

வெய்யமொழி தண்புலவ ருக்குரை செயாதஅவர் வேதிகுடியே.

 

உன்னிஇரு போதுமடி பேணுமடி யார்தமிடர் ஒல்கஅருளித்

துன்னியொரு நால்வருடன் ஆல்நிழலி ருந்ததுணை வன்றனிடமாங்

கன்னியரொ டாடவர்கள் மாமணம் விரும்பியரு மங்கலம்மிக

மின்னியலும் நுண்ணிடைநன் மங்கையரி யற்றுபதி வேதிகுடியே.

 

உரக்கர நெருப்பெழ நெருக்கிவரை பற்றியவொ ருத்தன்முடிதோள்

அரக்கனை யடர்த்தவன் இசைக்கினிது நல்கியருள் அங்கணனிடம்

முருக்கிதழ் மடக்கொடி மடந்தையரும் ஆடவரும் மொய்த்தகலவை

விரைக்குழன் மிகக்கமழ விண்ணிசை யுலாவுதிரு வேதிகுடியே.

 

பூவின்மிசை அந்தணனொ டாழிபொலி அங்கையனும் நேடஎரியாய்த்

தேவுமிவ ரல்லரினி யாவரென நின்றுதிகழ் கின்றவரிடம்

பாவலர்கள் ஓசையியல் கேள்வியத றாதகொடை யாளர்பயில்வாம்

மேவரிய செல்வநெடு மாடம்வளர் வீதிநிகழ் வேதிகுடியே.

 

வஞ்சமணர் தேரர்மதி கேடர்தம்ம னத்தறிவி லாதவர்மொழி

தஞ்சமென என்றுமுண ராதஅடி யார்கருது சைவனிடமாம்

அஞ்சுபுலன் வென்றறுவ கைப்பொருள் தெரிந்தெழு இசைக்கிளவியால்

வெஞ்சினம் ஒழித்தவர்கள் மேவிநிகழ் கின்றதிரு வேதிகுடியே.

 

கந்தமலி தண்பொழில்நன் மாடமிடை காழிவளர் ஞானமுணர்சம்

பந்தன்மலி செந்தமிழின் மாலைகொடு வேதிகுடி யாதிகழலே

சிந்தைசெய வல்லவர்கள் நல்லவர்க ளென்னநிகழ் வெய்தியிமையோர்

அந்தவுல கெய்தியர சாளுமது வேசரதம் ஆணைநமதே.

 

 

இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது; சுவாமிபெயர் – வேதபுரீசுவரர், தேவியார் – மங்கையர்க்கரசியம்மை.

 

திருச்சிற்றம்பலம்

 

vedapureeswarar

Thiruvedhikudi

 

Thirugnana Sambandhar Thevaram

 

thalam      :  thiruvEdhikuDi 

paN   :  chAdhAri

mUnRAm thirumuRai

 

thiruchchiRRambalam

 

n^IRuvari ADaravo DAmaimana

enbun^irai pUNbariDabam

ERuvari yAvarum iRainychukazal

Adhiyar irun^dhaviDamAm

thARuviri pUkamali vAzaivirai

n^ARaviNai vALai $(1)$ maDuvil

vERupiri yAdhuviLai yADavaLa

mArumvayal vEdhikuDiyE

 

choRpirivi lAdhamaRai pADin^aDa

mADuvartho lAnaiyurivai

maRpuripu yaththinidhu mEvuvaren^

n^ALumvaLar vAnavarthozath

thuRpariya n^anychamudha mAgamun

ayinRavari yanRathoguchIr

veRparaiyan maN^gaiyoru paN^garn^aga

renbarthiru vEdhikuDiyE

 

 

pOzumadhi pUNaravu konRaimalar

thunRuchaDai venRipugamEl

vAzun^adhi thAzumaru LALariru

LArmiDaRar mAdharimaiyOr

chUzumira vALarthiru mArbilviri

n^Ularvari thOlaruDaimEl

vEzavuri pOrvaiyinar mEvupathi

yenbarthiru vEdhikuDiyE

 

kADarkari kAlarkanal kaiyaranal

meyyaruDal cheyyarcheviyil

thODartheri kILarchari kOvaNavar

AvaNavar thollain^agarthAn

pADaluDai yArgaLaDi yArkaLmala

rODupunal koNDupaNivAr

vEDamoLi yAnapoDi pUchiyichai

mEvuthiru vEdhikuDiyE

 

chokkarthuNai mikkaeyil ukkaRamu

nin^dhuthozu mUvarmakizath

thakka aruL pakkamuRa vaiththa ara

nArinidhu thaN^gun^agarthAn

kokkarava muRRapozil veRRin^izal

paRRi $(2)$ vari vaNDichaikulAm

mikkamarar mechchiyini dhachchamiDar

pOgan^algu vEdhikuDiyE

 

cheyyathiru mEnimichai veNpoDiya

Nin^dhukaru mAnurivaipOrth

thaiyamiDu menRumaDa maN^gaiyoDa

gan^thiriyum aNNaliDamAm

vaiyamvilai mARiDinu mERupukaz

mikkizivi lAdhavagaiyAr

veyyamozi thaNpulava rukkuraiche

yAdha avar vEdhikuDiyE

 

unni iru pOdhum aDi pENum aDi

yArthamiDar olga aruLith

thunniyoru n^AlvaruDan Aln^izali

run^dhathuNai vanRaniDamAm

kanniyaro DADavarkaL mAmaNam

virumbiyaru maN^galamiga

minniyalum n^uNNiDain^an maN^gaiyari

yaRRupadhi vEdhikuDiyE

 

urakkaran^e ruppezan^e rukkivarai

paRRiyavo ruththanmuDithOL

arakkanaiya Darththavan ichaikkinidhu

n^algiyaruL aN^kaNaniDam

murukkidhazma DakkoDima Dan^dhaiyarum

ADavarum moyththakalavai

viraikkuzalmi gakkamaza viNNichai

yulAvuthiru vEdhikuDiyE

 

pUvinmichai an^dhaNano DAzipoli

aN^gaiyanum n^EDaeriyAyth

dhEvumiva rallarini yAvarena

n^inRuthigaz kinRavaniDam

pAvalargaL Ochaiyiyal kELviyadha

RAdhakoDai yALarpayilvAm

mEvariya chelvan^eDu mADamvaLar

vIdhin^igaz vEdhikuDiyE

 

vanychamaNar thErarmadhi kEDarthamma

naththaRivi lAdhavarmozi

thanychamena enRum uNa rAdha aDi

yArkarudhu chaivaniDamAm

anychupulan venRaRuva gaipporuL

therin^dhezu ichaikkiLaviyAl

venychinam oziththavarkaL mEvin^ikaz

kinRathiru vEdhikuDiyE

 

gan^dhamali thaNpoziln^al mADamiDai

kAzivaLar nyAnamuNarcham

ban^dhanmali chen^thamizin mAlaikoDu

vEdhikuDi yAdhikazalE

chin^dhaicheya vallavarkaL n^allavarka

Lennan^igaz veydhiyimaiyOr

an^dhavula keydhi ara chALum adhu

vEcharadham ANain^amadhE

 

 

thiruchchiRRambalam

By

Reach us to be a part of our whatsapp spiritual reminder group

About the author

View all articles by Shalini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP