Posts by Category: Hinduism

Hinduism

Did You know? Even lord Shiva was tormented by Lord Saturn’s.சிவபெருமானையே பிடித்த சனியின் கதை

சிவபெருமானையே பிடித்த சனியின் கதை சனிபகவான் பிடியிலிருந்து இவ்வுலகத்தில் வாழும் அனைத்து மக்களும் தப்பிக்க முடியாது என்பது…

Did You know? Even lord Shiva was tormented by Lord Saturn’s.சிவபெருமானையே பிடித்த சனியின் கதை
TOP