Prayer to Cure heavy cold-fever, viral fevers, protection from evil deeds and betterment of younger brother

விஷக்காய்ச்சல், விஷக்கடி, செய்வினை – பில்லி – சூனியம் கோளாறு நீங்கவும், குரல் வளம் பெறவும், இளைய சகோதரன் நலம் பெறவும், எந்தக் காரியத்திலும் வெற்றி பெறவும் ஓத வேண்டிய திருப்பதிகம்.
(Cure of heavy cold-fever, viral fevers, protection from evil deeds and betterment of younger brother.)

 

திருநீலகண்டம்

பண் – வியாழக்குறிஞ்சி

திருச்சிற்றம்பலம்

 

அவ்வினைக் கிவ்வினை யாமென்று சொல்லு மஃதறிவீர்

உய்வினை நாடா திருப்பதும் உந்தமக் கூனமன்றே

கைவினை செய்தெம் பிரான்கழற் போற்றுதும் நாமடியோஞ்

செய்வினை வந்தெமைத் தீண்டப்பெ றாதிரு நீலகண்டம்.

 

காவினை யிட்டுங் குளம்பல தொட்டுங் கனிமனத்தால்

ஏவினை யாலெயில் மூன்றெரித் தீரென் றிருபொழுதும்

பூவினைக் கொய்து மலரடி போற்றுதும் நாமடியோம்

தீவினை வந்தெமைத் தீண்டப்பெ றாதிரு நீலகண்டம்.

 

முலைத்தடம் மூழ்கிய போகங்களும்மற் றெவையு மெல்லாம்

விலைத்தலை யாவணங் கொண்டெமை யாண்ட விரிசடையீர்

இலைத்தலைச் சூலமுந் தண்டும் மழுவும் இவையுடையீர்

சிலைத்தெமைத் தீவினை தீண்டப்பெ றாதிரு நீலகண்டம்.

 

விண்ணுல காள்கின்ற விச்சா தரர்களும் வேதியரும்

புண்ணிய ரென்றிரு போதுந் தொழப்படும் புண்ணியரே

கண்ணிமை யாதன மூன்றுடை யீருங் கழலடைந்தோம்

திண்ணிய தீவினை தீண்டப்பெ றாதிரு நீலகண்டம்.

 

மற்றிணை யில்லா மலைதிரண் டன்னதிண் டோ ளுடையீர்

கிற்றெமை யாட்கொண்டு கேளா தொழிவதுந் தன்மைகொல்லோ

சொற்றுணை வாழ்க்கை துறந்துந் திருவடி யேயடைந்தோம்

செற்றெமைத் தீவினை தீண்டப்பெ றாதிரு நீலகண்டம்.

 

மறக்கு மனத்தினை மாற்றியெம் மாவியை வற்புருத்திப்

பிறப்பில் பெருமான் திருந்தடிக் கீழ்ப்பிழை யாதவண்ணம்

பறித்த மலர்கொடு வந்துமை யேத்தும் பணியடியோம்

சிறப்பிலித் தீவினை தீண்டப்பெ றாதிரு நீலகண்டம்.

 

 

(*) இப்பதிகத்தில் 7-ம் செய்யுள் சிதைந்து போயிற்று.

 

கருவைக் கழித்திட்டு வாழ்க்கை கடிந்துங் கழலடிக்கே

உருகி மலர்கொடு வந்துமை யேத்துதும் நாமடியோம்

செருவி லரக்கனைச் சீரி லடர்த்தருள் செய்தவரே

திருவிலித் தீவினை தீண்டப்பெ றாதிரு நீலகண்டம்.

 

நாற்ற மலர்மிசை நான்முகன் நாரணன் வாதுசெய்து

தோற்ற முடைய அடியும் முடியுந் தொடர்வரியீர்

தோற்றினுந் தோற்றுந் தொழுது வணங்குதும் நாமடியோம்

சீற்றம தாம்வினை தீண்டப்பெ றாதிரு நீலகண்டம்.

 

சாக்கியப் பட்டுஞ் சமணுரு வாகி யுடையொழிந்தும்

பாக்கிய மின்றி இருதலைப் போகமும் பற்றும்விட்டார்

பூக்கமழ் கொன்றைப் புரிசடை யீரடி போற்றுகின்றோம்

தீக்குழித் தீவினை தீண்டப்பெ றாதிரு நீலகண்டம்.

 

பிறந்த பிறவியிற் பேணியெஞ் செல்வன் கழலடைவான்

இறந்த பிறவியுண் டாகில் இமையவர் கோனடிக்கண்

திறம்பயில் ஞானசம் பந்தன செந்தமிழ் பத்தும்வல்லார்

நிறைந்த உலகினில் வானவர் கோனொடுங் கூடுவரே.

 

 

இது திருக்கொடிமாடச் செங்குன்றூரில் அடியார்களுக்குக்

கண்ட சுரப்பிணிநீங்க வோதியருளியது.

 

திருச்சிற்றம்பலம்

Masi-Month-(-February-13,-2017-to-March-13,-2017)_2

 

Thiruneelakanda Thiruppadhikam

 

thalam :  podhu

paN    :  viyAzak kuRinychi

mudhal thirumuRai

 

thiruchchiRRambalam

 

avvinaik kivvinai yAmenRu chollu maqdhaRivIr

uyvinai n^ADA dhiruppadhum un^dhamak kUnamanRE

kaivinai cheydhem pirAnkazal pORRudhum n^AmaDiyOm

cheyvinai van^dhemaith thINDap peRAthiru n^IlakaNDam

 

kAvinai yiTTuN^ kuLampala thoTTum kanimanaththAl

Evinai yAl eyil mUnRerith thIren Rirupozudhum

pUvinaik koydhu malaraDi pORRudhum n^AmaDiyOm

thIvinai van^dhemaith thINDappe RAthiru n^IlakaNDam

 

mulaiththaDam mUzkiya bOgaN^gaLummaR Revaiyum ellAm

vilaiththalai yAvaNam koNDemai yANDavirichaDaiyIr

ilaiththalaich chUlamum thaNDum mazuvum ivaiyuDaiyIr

chilaiththemaith thIvinai thINDappeRA thirun^IlakaNDam

 

viNNula kALkinRa vichchA dhararkaLum vEdhiyarum

puNNiya renRiru pOdhun^ thozappaDum puNNiyarE

kaNNimai yAdhana mUnRuDai yIruN^ kazalaDain^dhOm

thiNNiya thIvinai thINDappe RAthiru n^IlakaNDam

 

maRRiNai yillA malaiththiraN DannathiN TOLuDaiyIr

kiRRemai yATkoNDu kELA dhozivadhun^ thanmaikollO

choRRuNai vAzkkai thuRan^dhun^  thiruvaDiyE yaDain^dhOm

cheRRemaith thIvinai thINDap peRAthiru n^IlakaNDam

 

maRakku manaththinai mARRiyem Aviyai vaRpuRuththip

piRappil perumAn thirun^dhaDik kIzppizai yAdhavaNNam

paRiththa malarkoDu van^dhumaiyEththum paNiyaDiyOm

chiRappilith thIvinai thINDappe RAthiru n^IlakaNDam

 

karuvaik kaziththiTTu vAzkkai kaDin^dhuN^ kazalaDikkE

urugi malarkoDu van^dhumai yEththudhum n^AmaDiyOm

cheruvil arakkanaich chIrilaDarththaruL cheydhavarE

thiruvilith thIvinai thINDappe RAthiru n^IlakaNDam

 

n^ARRa malarmichai n^Anmukan n^AraNan vAdhucheydhu

thORRa muDaiya aDiyum muDiyun^ thoDarvariyIr

thORRinun^ thORRun^ thozudhu vaNaN^gudhum n^AmaDiyOm

chIRRama dhAmvinai thINDappe RAthiru n^IlakaNDam

 

chAkkiyap paTTuny chamaNuru vAgi yuDaiyozin^dhum

bAkkiya minRi yiruthalaip pOgamum paRRum viTTAr

pUkkamaz konRaip purichaDai yIraDi pORRukinROm

thIkkuzith thIvinai thINDappe RAthiru n^IlakaNDam

 

piRan^dha piRaviyiR pENiyeny chelvan kazalaDaivAn

iRan^dha piRaviyuN DAkil imaiyavar kOn aDikkaN

thiRampayil nyAnacham pan^dhana chen^dhamiz paththum vallAr

n^iRain^dha vulaginil vAnavar kOnoDuN^ kUDuvarE

 

thiruchchiRRambalam

 

*ippadhikaththil EzAm cheyyuL maRain^dhu pOyiRRu

By

Reach us to be a part of our whatsapp spiritual reminder group

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP