Prayer for cure from bone fracture, poliomyelitis, paralysis

பக்கவாதம், இளம்பிள்ளை வாதம் மற்றும் எழும்பு முறிவு ஆகியனவற்றிலிருந்து குணம்பெற பாட வேண்டிய பதிகம்.
(For cure from bone fracture, poliomyelitis, paralysis.)

 

திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அருளிச்செய்த திருமாகறல் தேவாரத் திருப்பதிகம்

 

தலம் – திருமாகறல் 

பண் – சாதாரி

மூன்றாம் திருமுறை

 

திருவிராகம்

திருச்சிற்றம்பலம்

 

விங்குவிளை கழனிமிகு கடைசியர்கள் பாடல்விளை யாடல்அரவம்

மங்குலொடு நீள்கொடிகள் மாடமலி நீடுபொழில் மாகறலுளான்

கொங்குவிரி கொன்றையொடு கங்கைவளர் திங்களணி செஞ்சடையினான்

செங்கண்விடை யண்ணலடி சேர்பவர்கள் தீவினைகள் தீருமுடனே.

 

கலையினொலி மங்கையர்கள் பாடலொலி யாடல்கவின் எய்தியழகார்

மலையின்நிகர் மாடமுயர் நீள்கொடிகள் வீசுமலி மாகறலுளான்

இலையின்மலி வேல்நுனைய சூலம்வலன் ஏந்தியெரி புன்சடையினுள்

அலைகொள்புன லேந்துபெரு மானடியை யேத்தவினை யகலுமிகவே.

 

காலையொடு துந்துபிகள் சங்குகுழல் யாழ்முழவு காமருவுசீர்

மாலைவழி பாடுசெய்து மாதவர்கள் ஏத்திமகிழ் மாகறலுளான்

தோலையுடை பேணியதன் மேலோர்சுடர் நாகமசை யாவழகிதாப்

பாலையன நீறுபுனை வானடியை யேத்தவினை பறையுமுடனே.

 

இங்குகதிர் முத்தினொடு பொன்மணிகள் உந்தியெழில் மெய்யுளுடனே

மங்கையரும் மைந்தர்களும் மன்னுபுன லாடிமகிழ் மாகறலுளான்

கொங்குவளர் கொன்றைகுளிர் திங்களணி செஞ்சடையி னானடியையே

நுங்கள்வினை தீரமிக ஏத்திவழி பாடுநுக ராவெழுமினே.

 

துஞ்சுநறு நீலமிருள் நீங்கவொளி தோன்றுமது வார்கழனிவாய்

மஞ்சுமலி பூம்பொழிலின் மயில்கள்நட மாடல்மலி மாகறலுளான்

வஞ்சமத யானையுரி போர்த்துமகிழ் வானோர்மழு வாளன்வளரும்

நஞ்சமிருள் கண்டமுடை நாதனடி யாரைநலி யாவினைகளே.

 

மன்னுமறை யோர்களொடு பல்படிம மாதவர்கள் கூடியுடனாய்

இன்னவகை யாலினிதி றைஞ்சியிமை யோரிலெழு மாகறலுளான்

மின்னைவிரி புன்சடையின் மேன்மலர்கள் கங்கையொடு திங்களெனவே

உன்னுமவர் தொல்வினைகள் ஒல்கவுயர் வானுலகம் ஏறலெளிதே.

 

வெய்யவினை நெறிகள்செல வந்தணையும் மேல்வினைகள் வீட்டலுறுவீர்

மைகொள்விரி கானல்மது வார்கழனி மாகறலு ளான்எழிலதார்

கையகரி கால்வரையின் மேலதுரி தோலுடைய மேனியழகார்

ஐயனடி சேர்பவரை அஞ்சியடை யாவினைகள் அகலுமிகவே.

 

தூசுதுகில் நீள்கொடிகள் மேகமொடு தோய்வனபொன் மாடமிசையே

மாசுபடு செய்கைமிக மாதவர்கள் ஓதிமலி மாகறலுளான்

பாசுபத விச்சைவரி நச்சரவு கச்சையுடை பேணியழகார்

பூசுபொடி யீசனென ஏத்தவினை நிற்றலில போகுமுடனே.

 

தூயவிரி தாமரைகள் நெய்தல்கழு நீர்குவளை தோன்றமருவுண்

பாயவரி வண்டுபல பண்முரலும் ஓசைபயில் மாகறலுளான்

சாயவிர லூன்றியஇ ராவணன தன்மைகெட நின்றபெருமான்

ஆயபுக ழேத்தும்அடி யார்கள்வினை யாயினவும் அகல்வதெளிதே.

 

காலின்நல பைங்கழல்கள் நீள்முடியின் மேலுணர்வு காமுறவினார்

மாலுமல ரானும்அறி யாமையெரி யாகியுயர் மாகறலுளான்

நாலுமெரி தோலுமுரி மாமணிய நாகமொடு கூடியுடனாய்

ஆலும்விடை யூர்தியுடை யடிகளடி யாரையடை யாவினைகளே.

 

கடைகொள்நெடு மாடமிக ஓங்குகமழ் வீதிமலி காழியவர்கோன்

அடையும்வகை யாற்பரவி யரனையடி கூடுசம் பந்தன்உரையான்

மடைகொள்புன லோடுவயல் கூடுபொழில் மாகறலு ளான்அடியையே

உடையதமிழ் பத்துமுணர் வாரவர்கள் தொல்வினைகள் ஒல்குமுடனே.

 

இத்தலம் தொண்டைநாட்டிலுள்ளது; சுவாமிபெயர் – அடைக்கலங்காத்தநாதர் / திரு மகரல் ஈஸ்வரர் , தேவியார் – புவனநாயகியம்மை.

 

திருச்சிற்றம்பலம்

eswari

thirumAgaRal

 

thalam      :  thirumAgaRal 

paN   :  chAdhAri

mUnRAm thirumuRai

 

thiruvirAgam

thiruchchiRRambalam

 

viN^guviLai kazanimigu kaDaichiyarkaL pADalviLai

yADal aravam

maN^guloDu n^ILkoDikaL mADamali n^IDupozil

mAgaRa luLAn

koN^guviri konRaiyoDu gaN^gaivaLar thiN^gaLaNi

cheN^chaDai yinAn

cheN^kaNviDai yaNNalaDi chErpavarkaL thIvinaikaL

thIru muDanE

 

kalaiyinoli maN^gaiyarkaL pADaloli yADalkavin

eydhi yazakAr

malaiyinn^igar mADamuyar n^ILkoDikaL vIchumali

mAgaRa luLAn

ilaiyinmali vEln^unaiya chUlamvalan En^dhiyeri

punchaDai yinuL

alaikoLpuna lEn^dhuperu mAnaDiyai yEththavinai

yagalu migavE

 

kAlaiyoDu dhun^dhupikaL chaN^gukuzal yAzmuzavu

kAma ruvuchIr

mAlaivazi pADucheydhu mAdhavarkaL Eththimakiz

mAgaRa luLAn

thOlaiyuDai pENiyadhan mElorchuDar n^Agamachai

yAvaza gidhAp

pAlaiyana n^IRupunai vAnaDiyai yEththavinai

paRaiyu muDanE

 

iN^gukadhir muththinoDu ponmaNikaL un^dhiyezil

meyyu LuDanE

maN^gaiyarum main^dharkaLum mannupuna lADimakiz

mAgaRa luLAn

koN^guvaLar konRaikuLir thiN^gaLaNi chenychaDaiyi

nAnaDi yaiyE

n^uN^gaLvinai thIramiga Eththivazi pADun^uga

rAvezu minE

 

thunychun^aRu n^IlamiruL n^IN^ga  voLi thOnRumadhu

vArkaza nivAy

manychumali pUmpozilin mayilkaLn^aTa mADalmali

mAgaRa luLAn

vanychamadha yAnaiyuri pOrththumakiz vAnormazu

vALan vaLarum

n^anychamiruL kaNTamuDai n^AthanaDi yArain^ali

yAvinai gaLE

 

mannumaRai yOrgaLoDu palpaDima mAdhavarkaL

kUDi yuDanAy

innavagai yAlinidhi Rainychiyimai yOrilezu

mAgaRa luLAn

minnaiviri punchaDaiyin mElmalarkaL gaN^gaiyoDu

thiN^ga LenavE

unnumavar tholvinaikaL olgavuyar vAnulakam

ERa leLidhE

 

veyyavinai n^eRikaLchela van^dhaNaiyum mElvinaikaL

vITTa luRuvIr

maikoLviri kAnalmadhu vArkazani mAgaRalu

LAn ezi ladhAr

kaiyakari kAlvaraiyin mEladhuri thOluDaiya

mEni yazagAr

aiyanaDi chErpavarai anychiyaDai yAvinaikaL

agalu migavE

 

thUchuthukil n^ILkoDikaL mEgamoDu thOyvanapon

mADa michaiyE

mAchupaDu cheykaimika mAdhavarkaL Odhimali

mAgaRa luLAn

pAchupatha vichchaivari n^achcharavu kachchaiyuDai

pENi yazagAr

pUchupoDi yIchanena Eththavinai n^iRRalila

pOgu muDanE

 

thUyaviri thAmaraikaL n^eydhalkazu n^IrkuvaLai

thOnRa madhuvuN

pAyavari vaNDupala paNmuralum Ochaipayil

mAgaRa luLAn

chAyavira lUnRiya i rAvaNan thanmaikeDa

n^inRa perumAn

Ayapuka zEththum aDi yArkaLvinai yAyinavum

agalva dheLidhE

 

kAlinala paiN^kazalgaL n^ILmuDiyin mEluNarvu

kAmuRa vinAr

mAlumala rAnum aRi yAmaiyeri yAgiyuyar

mAgaRa luLAn

n^Alumeri thOlumuri mAmaNiya n^AgamoDu

kUDi yuDanAy

AlumviDai yUrdhiyuDai yaDigaLaDi yAraiyaDai

yAvinai gaLE

 

kaDaikoLn^eDu mADamiga vON^gukamaz vIdhimali

kAzi yavarkOn

aDaiyumvagai yARparavi yaranaiyaDi kUDucham

ban^dhan uraiyAl

maDaikoL  punalODuvayal kUDupozil mAgaRalu

LAn aDi yaiyE

uDaiyathamiz paththumuNar vAravargaL tholvinaikaL

olgu muDanE

 

thiruchchiRRambalam

 

By

Reach us to be a part of our whatsapp spiritual reminder group

About the author

View all articles by Shalini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP