Prayer to reduce the effects of Lord Shani

சனியினால் (அட்டமச்சனி, ஏழரைச்சனி, கண்டச்சனி, நாலாம் இடத்துச்சனி போன்ற) ஏற்படும் தொல்லைகளிலிருந்து நீங்க ஓத வேண்டிய பதிகம்.
(To reduce the effects of the motion of the planet Saturn [shani])

 

தலம் –  திருநள்ளாறு 

பண் –  பழந்தக்கராகம்

முதல் திருமுறை

 

திருச்சிற்றம்பலம்

 

போகமார்த்த பூண்முலையாள் தன்னோடும் பொன்னகலம்

பாகமார்த்த பைங்கண்வெள் ளேற்றண்ணல் பரமேட்டி

ஆகமார்த்த தோலுடையன் கோவண ஆடையின்மேல்

நாகமார்த்த நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே.

 

தோடுடைய காதுடையன் தோலுடை யன்தொலையாப்

பீடுடைய போர்விடையன் பெண்ணுமோர் பாலுடையன்

ஏடுடைய மேலுலகோ டேழ்கட லுஞ்சூழ்ந்த

நாடுடைய நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே.

 

ஆன்முறையா லாற்றவெண்ணீ றாடி அணியிழையோர்

பான்முறையால் வைத்தபாதம் பத்தர் பணிந்தேத்த

மான்மறியும் வெண்மழுவுஞ் சூலமும் பற்றியகை

நான்மறையான் நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே.

 

புல்கவல்ல வார்சடைமேற் பூம்புனல் பெய்தயலே

மல்கவல்ல கொன்றைமாலை மதியோ டுடன்சூடிப்

பல்கவல்ல தொண்டர்தம் பொற்பாத நிழற்சேர

நல்கவல்ல நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே.

 

ஏறுதாங்கி யூர்திபேணி யேர்கொள் இளமதியம்

ஆறுதாங்குஞ் சென்னிமேலோர் ஆடர வஞ்சூடி

நீறுதாங்கி நூல்கிடந்த மார்பில் நிரைகொன்றை

நாறுதாங்கு நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே.

 

திங்களுச்சி மேல்விளங்குந் தேவன் இமையோர்கள்

எங்களுச்சி யெம்மிறைவன் என்றடி யேயிறைஞ்சத்

தங்களுச்சி யால்வணங்குந் தன்னடி யார்கட்கெல்லாம்

நங்களுச்சி நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே.

 

வெஞ்சுடர்த்தீ யங்கையேந்தி விண்கொண் முழவதிர

அஞ்சிடத்தோர் ஆடல்பாடல் பேணுவ தன்றியும்போய்ச்

செஞ்சடைக்கோர் திங்கள்சூடித் திகழ்தரு கண்டத்துள்ளே

நஞ்சடைத்த நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே.

 

சிட்டமார்ந்த மும்மதிலுஞ் சிலைவரைத் தீயம்பினால்

சுட்டுமாட்டிச் சுண்ண வெண்ணீறாடுவ தன்றியும்போய்ப்

பட்டமார்ந்த சென்னிமேலோர் பால்ம தியஞ்சூடி

நட்டமாடும் நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே.

 

உண்ணலாகா நஞ்சுகண்டத் துண்டுட னேயொடுக்கி

அண்ணலாகா வண்ணல்நீழல் ஆரழல் போலுருவம்

எண்ணலாகா வுள்வினையென் றெள்க வலித்திருவர்

நண்ணலாகா நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே.

 

மாசுமெய்யர் மண்டைத்தேரர் குண்டர் குணம்இலிகள்

பேசும்பேச்சை மெய்யென்றெண்ணி யந்நெறி செல்லன்மின்

மூசுவண்டார் கொன்றைசூடி மும்மதி ளும்முடனே

நாசஞ்செய்த நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே.

 

தண்புனலும் வெண்பிறையுந் தாங்கிய தாழ்சடையன்

நண்புநல்லார் மல்குகாழி ஞானசம் பந்தன்நல்ல

பண்புநள்ளா றேத்துபாடல் பத்தும் இவைவல்லார்

உண்புநீங்கி வானவரோ டுலகி லுறைவாரே.

 

திருச்சிற்றம்பலம்.

 

Allaying bad effects of planet saturn

 

The bad influences of the movement of the planet saturn could be alleviated by singing this song. This song was sung by thirunyAna sambandhar at the abode thirunaLLARu were the planet saturn left the king naLa as he worshiped the Lord dharbhAraNyEshvara there.

 

This padhikam did not get burnt when it was put on the fire on the challenge made by jains. Such is the glory of this hymn. This has been traditionally known to mitigate the effects of saturn.

 

thalam      :  thirun^aLLARu

paN   :  pazan^thakkarAgam

mudhal thirumuRai

 

thiruchchiRRambalam

 

pOgamArththa pUNmulaiyAL thannODum ponnagalam

pAgamArththa paiN^kaNveL LERRaNNal paramETTi

AgamArththa thOluDaiyan kOvaNa ADaiyinmEl

n^AgamArththa n^amperumAn mEyadhu n^aLLARE

 

thODuDaiya kAdhuDaiyan thOluDai yantholaiyAp

pIDuDaiya pOrviDaiyan peNNumOr pAluDaiyan

EDuDaiya mElulagO DEzkaDa lunychUzn^dha

n^ADuDaiya n^amperumAn mEyadhu n^aLLARE

 

AnmuRaiyA lARRaveNNI RADi aNiyizaiyOr

pAnmuRaiyAl vaiththapAdham paththar paNin^dhEththa

mAnmaRiyum veNmazuvuny chUlamum paRRiyakai

n^AnmaRaiyAn n^amperumAn mEyadhu n^aLLARE

 

pulkavalla vArchaDaimER pUmpunal peydhayalE

malkavalla konRaimAlai madhiyO DuDanchUDip

palkavalla thoNDartham poRpAdha n^izaRchEra

n^alkavalla n^amperumAn mEyadhu n^aLLARE

 

ERuthAN^gi yUrdhipENi yErkoL iLamadhiyam

ARuthAN^guny chennimElOr ADara vanychUDi

n^IRuthAN^gi n^UlkiDan^dha mArbil n^iraikonRai

n^ARUthAN^gu n^amperumAn mEyadhu n^aLLARE

 

thiN^gaLuchchi mElviLaN^gun^ dhEvan imaiyOrkaL

eN^gaLuchchi yemmiRaivan enRaDi yEyiRainychath

thaN^gaLuchchi yAlvaNaN^gun^ thannaDi yArkaTkellAm

n^aN^gaLuchchi n^amperumAn mEyadhu n^aLLARE

 

venychuDarththI yaN^gaiyEn^dhi viNkoN muzavadhira

anychiDaththOr ADalpADal pENuva dhanRiyumpOych

chenychaDaikkOr thiN^gaLchUDith thikaztharu kaNDaththuLLE

n^anychaDaiththa n^amperumAn mEyadhu n^aLLARE

 

chiTTamArn^dha mummadhiluny chilaivaraith thIyambinAl

chuTTumATTich chuNNa veNNI RADuva dhanRiyumpOyp

paTTamArn^dha chennimElOr pAlma dhiyanychUDi

n^aTTamADum n^amperumAn mEyadhu n^aLLARE

 

uNNalAkA n^anychukaNDath thuNDuDa nEyoDukki

aNNalAkA vaNNan^Izal Arazal pOluruvam

eNNalAkA vuLavinaiyen ReLka valiththiruvar

n^aNNAlAkA n^amperumAn mEyadhu n^aLLARE

 

mAchumeyyar maNDaiththErar guNDar guNam ilikaL

pEchumpEchchai meyyenReNNi yan^n^eRi chellanmin

mUchuvaNDAr konRaichUDi mummadhi LummuDanE

n^Achanycheydha n^ampermAn mEyadhu n^aLLARE

 

thaNpunalum veNpiRaiyun^ thAN^giya thAzchaDaiyan

n^aNbun^allAr malgukAzi nyAnacham pan^dhann^alla

paNbun^aLLA REththupADal paththum ivaivallAr

uNbun^IN^gi vAnavarO Dulaki luRaivArE

 

thiruchchiRRambalam

 

By

Reach us to be a part of our whatsapp spiritual reminder group

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP