Prayer to Lead Prosperous Life

வாழ்நாள் முழுவதும் எந்தவிதக் குறையுமின்றி வாழ பாட வேண்டிய பதிகம்.
(To lead a prosperous life.)

திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அருளிச்செய்த திருப்பஞ்சாக்கரப்பதிகம் தேவாரத் திருப்பதிகம்

திருப்பஞ்சாக்கரப்பதிகம்

தலம் – பொது

பண் – காந்தாரபஞ்சமம்

மூன்றாந் திருமுறை

 

திருச்சிற்றம்பலம்

துஞ்சலுந் துஞ்சலி லாத போழ்தினும்

நெஞ்சக நைந்து நினைமின் நாடொறும்

வஞ்சகம் அற்றடி வாழ்த்த வந்தகூற்

றஞ்சவு தைத்தன அஞ்செ ழுத்துமே.

 

 

மந்திர நான்மறை யாகி வானவர்

சிந்தையுள் நின்றவர் தம்மை யாள்வன

செந்தழல் ஓம்பிய செம்மை வேதியர்க்

கந்தியுள் மந்திரம் அஞ்செ ழுத்துமே.

 

ஊனிலு யிர்ப்பை ஒடுக்கி ஒண்சுடர்

ஞானவி ளக்கினை யேற்றி நன்புலத்

தேனைவ ழிதிறந் தேத்து வார்க்கிடர்

ஆனகெ டுப்பன அஞ்செ ழுத்துமே.

 

 

நல்லவர் தீயரெ னாது நச்சினர்

செல்லல் கெடச்சிவ முத்தி காட்டுவ

கொல்லந மன்தமர் கொண்டு போமிடத்

தல்லல்கெ டுப்பன அஞ்செ ழுத்துமே.

 

 

கொங்கலர் மன்மதன் வாளி யைந்தகத்

தங்குள பூதமும் அஞ்ச வைம்பொழில்

தங்கர வின்படம் அஞ்சுந் தம்முடை

அங்கையில் ஐவிரல் அஞ்செ ழுத்துமே.

 

தும்மல் இருமல் தொடர்ந்த போழ்தினும்

வெம்மை நரகம் விளைந்த போழ்தினும்

இம்மை வினையடர்த் தெய்தும் போழ்தினும்

அம்மையி னுந்துணை அஞ்செ ழுத்துமே.

 

வீடு பிறப்பை யறுத்து மெச்சினர்

பீடை கெடுப்பன பின்னை நாடொறும்

மாடு கொடுப்பன மன்னு மாநடம்

ஆடி யுகப்பன அஞ்செ ழுத்துமே.

 

வண்டம ரோதி மடந்தை பேணின

பண்டையி ராவணன் பாடி யுய்ந்தன

தொண்டர்கள் கொண்டு துதித்த பின்னவர்க்

கண்டம் அளிப்பன அஞ்செ ழுத்துமே.

 

கார்வணன் நான்முகன் காணு தற்கொணாச்

சீர்வணச் சேவடி செவ்வி நாடொறும்

பேர்வணம் பேசிப் பிதற்றும் பித்தர்கட்

கார்வண மாவன அஞ்செ ழுத்துமே.

 

புத்தர் சமண்கழுக் கையர் பொய்கொளாச்

சித்தத் தவர்கள் தெளிந்து தேறின

வித்தக நீறணி வார்வி னைப்பகைக்

கத்திர மாவன அஞ்செ ழுத்துமே.

 

நற்றமிழ் ஞானசம் பந்தன் நான்மறை

கற்றவன் காழியர் மன்னன் உன்னிய

அற்றமில் மாலையீ ரைந்தும் அஞ்செழுத்

துற்றன வல்லவர் உம்ப ராவரே.

 

திருச்சிற்றம்பலம்

To lead a prosperous life(1)

panychAkkarath thiruppadhikam

 

thirugnaanasambandar thEvAram

thalam:  podhu

paN :  gAndhAra panychamam

mUnRAn^ thirumuRai

 

thiruchchiRRambalam

 

thunychalun^ thunychali lAdha pOzdhinum

n^enychaka n^ain^dhu n^inaimin n^ALthoRum

vanychakam aRRaDi vAzththa van^dhakUR

Ranychavu dhaiththana anyche zuththumE

 

man^dhira n^AnmaRai yAgi vAnavar

chin^dhaiyuL n^inRavar thammai yALvana

chen^thazal Ombiya chemmai vEdhiyark

kan^dhiyuL man^dhiram anyche zuththumE

 

Unilu yirppai oDukki oNchuDar

nyAnavi Lakkinai yERRi n^anpulath

thEnai vazithiRan^ dhEththu vArkkiDar

Anake Duppana anyche zuththumE

 

n^allavar thIyare nAdhu n^achchinar

chellalke Dachchiva muththi kATTuva

kollan^a manthamar kONDu pOmiDath

thallalke Duppana anyche zuththumE

 

koN^galar vanmadhan vALi yain^dhakath

thaN^guLa bUdhamum anycha vaimpozil

thaN^kara vinpaDam anychun^ thammuDai

aN^gaiyil aiviral anyche zuththumE

 

thummal irumal thoDarn^dha pOzdhinum

vemmai n^arakam viLain^dha pOzdhinum

immai vinaiyaDarth theydhum pOzdhinum

ammaiyi nun^thuNai anyche zuththumE

 

vIDupi Rappai yaRuththu mechchinar

pIDaike Duppana pinnai n^ADoRum

mADuko Duppana mannu mAn^aDam

ADiyu gappana anyche zuththumE

 

vaNTama rOdhi maDan^dhai pENina

paNDaiyi rAvaNan pADi yuyn^dhana

thoNDarkaL koNDu thudhiththa pinnavark

kaNDam aLippana anyche zuththumE

 

kArvaNan n^Anmukan kANu dhaRkoNAch

chIrvaNach chEvaDi chevvi n^ADoRum

pErvaNam pEchip pidhaRRum piththarkaT

kArvaNa mAvana anyche zuththumE

 

buththarcha maNkazuk kaiyar poykoLAch

chiththath thavarkaL theLin^dhu thERina

viththaka n^IRaNi vArvi naippakaik

kaththira mAvana anyche zuththumE

 

n^aRRamiz nyAnacham pan^dhan n^AnmaRai

kaRRavan kAziyar mannan unniya

aRRamil mAlaiyI rain^dhum anychezuth

thuRRana vallavar umba rAvArE

 

thiruchchiRRambalam

 

Check out the 275 Abodes of Shiva

By

Reach us to be a part of our whatsapp spiritual reminder group

About the author

View all articles by Shalini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP