Prayer that cures / betterment of left Eye Ailments

இடது கண் பழுது நீங்க ஓத வேண்டிய திருப்பதிகம்
(For cure or betterment of left eye.)

 

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த திருக்கச்சியேகம்பம் தேவாரத் திருப்பதிகம்

 

தலம் – திருக்கச்சியேகம்பம்

பண் – தக்கேசி

ஏழாம் திருமுறை

 

திருச்சிற்றம்பலம்

 

ஆலந் தான்உகந் தமுதுசெய் தானை

ஆதி யைஅம ரர்தொழு தேத்தும்

சீலந் தான்பெரி தும்முடை யானைச்

சிந்திப் பாரவர் சிந்தையு ளானை

ஏல வார்குழ லாள்உமை நங்கை

என்றும் ஏத்தி வழிபடப் பெற்ற

கால காலனைக் கம்பனெம் மானைக்

காணக் கண்அடி யேன்பெற்ற வாறே.

 

உற்ற வர்க்குத வும்பெரு மானை

ஊர்வ தொன்றுடை யான்உம்பர் கோனைப்

பற்றி னார்க்கென்றும் பற்றவன் றன்னைப்

பாவிப் பார்மனம் பரவிக்கொண் டானை

அற்ற மில்புக ழாள்உமை நங்கை

ஆத ரித்து வழிபடப் பெற்ற

கற்றை வார்சடைக் கம்பனெம் மானைக்

காணக் கண்அடி யேன்பெற்ற வாறே.

 

திரியும் முப்புரம் தீப்பிழம் பாகச்

செங்கண் மால்விடை மேற்றிகழ் வானைக்

கரியின் ஈருரி போர்த்துகந் தானைக்

காம னைக்கன லாவிழித் தானை

வரிகொள் வெள்வளை யாள்உமை நங்கை

மருவி ஏத்தி வழிபடப் பெற்ற

பெரிய கம்பனை எங்கள்பி ரானைக்

காணக் கண்அடி யேன்பெற்ற வாறே.

 

குண்ட லந்திகழ் காதுடை யானைக்

கூற்று தைத்த கொடுந்தொழி லானை

வண்டலம்புமலர்க் கொன்றையி னானை

வாள ராமதி சேர்சடை யானைக்

கெண்டை யந்தடங் கண்ணுமை நங்கை

கெழுமி யேத்தி வழிபடப் பெற்ற

கண்டம் நஞ்சுடைக் கம்பனெம் மானைக்

காணக் கண்அடி யேன்பெற்ற வறே.

 

வெல்லும் வெண்மழு ஒன்றுடை யானை

வேலை நஞ்சுண்ட வித்தகன் றன்னை

அல்லல் தீர்த்தருள் செய்யவல் லானை

அரும றையவை அங்கம்வல் லானை

எல்லை யில்புக ழாள்உமை நங்கை

என்றும் ஏத்தி வழிபடப் பெற்ற

நல்ல கம்பனை எங்கள் பிரானை

காணக் கண்அடி யேன்பெற்ற வாறே.

 

திங்கள் தங்கிய சடையுடை யானைத்

தேவ தேவனைச் செழுங்கடல் வளரும்

சங்க வெண்குழைக் காதுடை யானைச்

சாம வேதம் பெரிதுகப் பானை

மங்கை நங்கை மலைமகள் கண்டு

மருவி ஏத்தி வழிபடப் பெற்ற

கங்கை யாளனைக் கம்பனெம் மானைக்

காணக் கண்அடி யேன்பெற்ற வாறே.

 

விண்ண வர்தொழு தேத்தநின் றானை

வேதந் தான்விரித் தோதவல் லானை

நண்ணி னார்க்கென்றும் நல்லவன் றன்னை

நாளும் நாம்உகக் கின்றபி ரானை

எண்ணில் தொல்புக ழாள்உமை நங்கை

என்றும் ஏத்தி வழிபடப் பெற்ற

கண்ணும் மூன்றுடைக் கம்பனெம் மானைக்

காணக் கண்அடி யேன்பெற்ற வாறே.

 

சிந்தித் தென்றும் நினைந்தெழு வார்கள்

சிந்தை யில்திக ழுஞ்சிவன் றன்னைப்

பந்தித் தவினைப் பற்றறுப் பானைப்

பாலோ டானஞ்சும் ஆட்டுகந் தானை

அந்த மில்புக ழாள்உமை நங்கை

ஆத ரித்து வழிபடப் பெற்ற

கந்த வார்சடைக் கம்பனெம் மானைக்

காணக் கண்அடி யேன்பெற்ற வாறே.

 

வரங்கள் பெற்றுழல் வாளரக் கர்தம்

வாலி யபுரம் மூன்றெரித் தானை

நிரம்பி யதக்கன் றன்பெரு வேள்வி

நிரந்த ரஞ்செய்த நிட்கண் டகனைப்

பரந்த தொல்புக ழாள்உமை நங்கை

பரவி யேத்தி வழிபடப் பெற்ற

கரங்கள் எட்டுடைக் கம்பன்எம் மானைக்

காணக் கண்அடி யேன்பெற்ற வாறே.

 

எள்க லின்றி இமையவர் கோனை

ஈச னைவழி பாடுசெய் வாள்போல்

உள்ளத் துள்கி உகந்துமை நங்கை

வழிபடச் சென்று நின்றவா கண்டு

வெள்ளங் காட்டி வெருட்டிட அஞ்சி

வெருவி ஓடித் தழுவவெளிப் பட்ட

கள்ளக் கம்பனை எங்கள் பிரானைக்

காணக் கண்அடி யேன்பெற்ற வாறே.

 

பெற்றம் ஏறுகந் தேறவல் லானைப்

பெரிய எம்பெரு மான்என்றெப் போதும்

கற்ற வர்பர வப்படு வானைக்

காணக் கண்அடி யேன்பெற்ற தென்று

கொற்ற வன்கம்பன் கூத்தன்எம் மானைக்

குளிர்பொ ழில்திரு நாவலா ரூரன்

நற்றமிழ் இவைஈ ரைந்தும் வல்லார்

நன்னெ றிஉல கெய்துவர் தாமே.

 

– திருச்சிற்றம்பலம் –

 

இத்தலம் தொண்டைநாட்டிலுள்ளது; இஃது தொண்டைநாட்டிலுள்ள முதலாவது பாடல் பெற்ற தலமாகும். சுவாமி பெயர் – ஏகாம்பரநாதர்; தேவியார் – காமாட்சியம்மை.

 

English version

 

Kachchi Ekambam

 

thalam : kachchi Ekambam

paN : thakkEchi

EzAm thirumuRai

 

thiruchchiRRambalam

 

Alan^ thAn ugan^ dhamudhuchey dhAnai

Adhi yaiama rarthozu dhEththum

chIlan^ thAnperi dhummuDai yAnaich

chin^dhip pAravar chin^dhaiyu LAnai

Ela vArkuza lAL umai n^aN^gai

enRum Eththi vazipaDap peRRa

kAla kAlanaik kambanem mAnaik

kANak kaN aDi yEnpeRRa vARE

 

uRRa varkkudha vumperu mAnai

Urva dhonRuDai yAn umbar kOnaip

paRRi nArkkenRum paRRavan Rannaip

pAvip pArmanam pAvikkoN DAnai

aRRa milpuga zAL umai n^aN^gai

Adhariththu vazipaDap peRRa

kaRRai vArchaDaik kambanem mAnaik

kANak kaN aDi yEnpeRRa vARE

 

thiriyum muppuram thIppizam bAgach

cheN^kaN mAlviDai mERRikaz vAnaik

kariyin Iruri pOrththukan^ dhAnaik

kAma naikkana lAvizith thAnai

varikoL veLvaLai yAL umai n^aN^gai

maruvi Eththi vazibaDap peRRa

periya kambanai eN^gaLpi rAnaik

kANak kaN aDi yEnpeRRa vARE

 

kuNDa lan^thikaz kAdhuDai yAnaik

kURRu dhaiththa koDun^thozi lAnai

vaNDa lambumalark konRaiyi nAnai

vALa rAmadhi chErchaDai yAnaik

keNDai yan^thaDaN^ kaNNumai n^aN^gai

kezumi Eththi vazipaDap peRRa

kaNTam n^anychuDaik kambanem mAnaik

kANak kaN aDi yEnpeRRa vARE

 

vellum veNmazu onRuDai yAnai

vElai n^anychuNDa viththagan Rannai

allal thIrththaruL cheyyaval lAnai

aruma Raiyavai aN^gamval lAnai

ellai yilpuga zAL umai n^aN^gai

enRum Eththi vazipaDap peRRa

n^alla kambanai eN^gaLpi rAnaik

kANak kaN aDi yEnpeRRa vARE

 

thiN^gaL thaN^giya chaDaiyuDai yAnaith

dhEva dhEvanaich chezuN^kaDal vaLarum

chaN^ga veNkuzaik kAdhuDai yAnaich

chAma vEdham peridhugap pAnai

maN^gai n^aN^gai malaimagaL kaNDu

maruvi Eththi vazipaDap peRRa

gaN^gai yALanaik kambanem mAnaik

kANak kaN aDi yEnpeRRa vARE

 

viNNa varthozu dhEththan^in RAnai

vEdhaN^ thAnvirith thOdhaval lAnai

n^aNNi nArkkenRum n^allavan Rannai

n^ALum n^Am ugak kinRapi rAnai

eNNil tholpuga zAL umai n^aN^gai

enRum Eththi vazipaDap peRRa

kaNNum mUnRuDaik kambanem mAnaik

kANak kaN aDi yEnpeRRa vARE

 

chin^dhith thenRum n^inain^dhezu vArkaL

chin^dhai yilthiga zunychivan Rannaip

pan^dhith thavinaip paRRaRup pAnaip

pAlo DAnanychum ATTukan^ dhAnai

an^dha milpuga zAL umai n^aN^gai

Adha riththu vazipaDap peRRa

gan^dha vArchaDaik kamban em mAnaik

kANak kaN aDi yEnpeRRa vARE

 

varaN^gaL peRRuzal vALarak kartham

vAli yapuram mUnRerith thAnai

n^irambiya thakkan Ranperu vELvi

n^iran^dha ranycheydha n^iTkaN Dakanaip

paran^dha tholpuga zAL umai n^aN^gai

paravi Eththi vazipaDap peRRa

karaN^gaL eTTuDaik kamban em mAnaik

kANak kaN aDi yEnpeRRa vARE

 

eLgal inRi imaiyavar kOnai

Icha naivazi pADuchey vALpOl

uLLath thuLgi ugan^dhumai n^aN^gai

vazipaDach chenRu n^inRavA kaNDu

veLLaN^ kATTi veruTTiDa anychi

veruvi ODith thazuva veLippaTTa

kaLLak kambanai eN^gaL pirAnaik

kANak kaN aDi yEnpeRRa vARE

 

peRRam ERukan^ dhERaval lAnaip

periya emperu mAn enRep pOdhum

kaRRa varpara vappaDu vAnaik

kANak kaN aDi yEnpeRRa dhenRu

koRRa vankamban kUththan em mAnaik

kuLirpo zilthiru n^AvalA rUran

n^aRRamiz ivaiI rain^dhum vallAr

n^anne Riula geydhuvar thAmE

 

thiruchchiRRambalam

By

Reach us to be a part of our whatsapp spiritual reminder group

About the author

View all articles by Shalini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP