Prayer to Cure Blood pressure, Diabetics, Coma, drug addiction

இரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை நோய், மூர்ச்சைநோய், போதைப்பொருள் அடிமை முதலிய கொடிய நோய்களிலிருந்து மீள ஓத வேண்டிய பதிகம்.
(Cure for Blood pressure, Diabetes, Coma, drug addiction.)

 

தலம் – திருப்பாச்சிலாச்சிராமம் 

பண் –  தக்கராகம்

முதல் திருமுறை

 

திருச்சிற்றம்பலம்

 

துணிவளர் திங்கள் துளங்கி விளங்கச்

சுடர்ச்சடை சுற்றிமு டித்துப்

பணிவளர் கொள்கையர் பாரிடஞ் சூழ

வாரிட மும்பலி தேர்வர்

அணிவளர் கோலமெ லாஞ்செய்து பாச்சி

லாச்சிரா மத்துறை கின்ற

மணிவளர் கண்டரோ மங்கையை வாட

மயல்செய்வ தோஇவர் மாண்பே.

 

கலைபுனை மானுரி தோலுடை யாடை

கனல்சுட ராலிவர் கண்கள்

தலையணி சென்னியர் தாரணி மார்பர்

தம்மடி கள்ளிவ ரென்ன

அலைபுனல் பூம்பொழில் சூழ்ந்தமர் பாச்சி

லாச்சிரா மத்துறை கின்ற

இலைபுனைவேலரோ ஏழையை வாட

இடர்செய்வ தோஇவ ரீடே.

 

வெஞ்சுட ராடுவர் துஞ்சிருள் மாலை

வேண்டுவர் பூண்பது வெண்ணூல்

நஞ்சடை கண்டர் நெஞ்சிட மாக

நண்ணுவர் நம்மை நயந்து

மஞ்சடை மாளிகை சூழ்தரு பாச்சி

லாச்சிரா மத்துறை கின்ற

செஞ்சுடர் வண்ணரோ பைந்தொடி வாடச்

சிதைசெய்வ தோஇவர் சீரே.

 

கனமலர்க் கொன்றை அலங்கல்இ லங்கக்

கனல்தரு தூமதிக் கண்ணி

புனமலர் மாலை யணிந்தழ காய

புநிதர்கொ லாமிவ ரென்ன

வனமலி வண்பொழில் சூழ்தரு பாச்சி

லாச்சிரா மத்துறை கின்ற

மனமலி மைந்தரோ மங்கையை வாட

மயல்செய்வ தோஇவர் மாண்பே.

 

மாந்தர்தம் பால்நறு நெய்மகிழ்ந் தாடி

வளர்சடை மேற்புனல் வைத்து

மோந்தை முழாக்குழல் தாளமொர் வீணை

முதிரவோர் வாய்மூரி பாடி

ஆந்தைவி ழிச்சிறு பூதத்தர் பாச்சி

லாச்சிரா மத்துறை கின்ற

சாந்தணி மார்பரோ தையலை வாடச்

சதுர்செய்வ தோஇவர் சார்வே.

 

நீறுமெய் பூசி நிறைசடை தாழ

நெற்றிக்கண் ணாலுற்று நோக்கி

ஆறது சூடி ஆடர வாட்டி

யைவிரற் கோவண ஆடை

பாறரு மேனியர் பூதத்தர் பாச்சி

லாச்சிரா மத்துறை கின்ற

ஏறது ஏறியர் ஏழையை வாட

இடர்செய்வ தோஇவ ரீடே.

 

பொங்கிள நாகமொ ரேகவ டத்தோ

டாமைவெண் ணூல்புனை கொன்றை

கொங்கிள மாலை புனைந்தழ காய

குழகர்கொ லாமிவ ரென்ன

அங்கிள மங்கையோர் பங்கினர் பாச்சி

லாச்சிரா மத்துறை கின்ற

சங்கொளி வண்ணரோ தாழ்குழல் வாடச்

சதிர்செய்வ தோஇவர் சார்வே.

 

ஏவலத் தால்விச யற்கருள் செய்து

இராவணனை யீ டழித்து

மூவரி லும்முத லாய்நடுவாய

மூர்த்தியை யன்றி மொழியாள்

யாவர்க ளும்பர வும்மெழிற் பாச்சி

லாச்சிரா மத்துறை கின்ற

தேவர்கள் தேவரோ சேயிழை வாடச்

சிதைசெய்வ தோஇவர் சேர்வே.

 

மேலது நான்முகன் எய்திய தில்லை

கீழது சேவடி தன்னை

நீலது வண்ணனும் எய்திய தில்லை

யெனஇவர் நின்றது மல்லால்

ஆலது மாமதி தோய்பொழிற் பாச்சி

லாச்சிரா மத்துறை கின்ற

பாலது வண்ணரோ பைந்தொடி வாடப்

பழிசெய்வ தோஇவர் பண்பே.

 

நாணொடு கூடிய சாயின ரேனும்

நகுவ ரவரிரு போதும்

ஊணொடு கூடிய வுட்கு நகையார்

உரைக ளவைகொள வேண்டா

ஆணொடு பெண்வடி வாயினர் பாச்சி

லாச்சிரா மத்துறை கின்ற

பூண்நெடு மார்பரோ பூங்கொடி வாடப்

புனைசெய்வ தோஇவர் பொற்பே.

 

அகமலி அன்பொடு தொண்டர் வணங்க

ஆச்சிரா மத்துறை கின்ற

புகைமலி மாலை புனைந்தழ காய

புனிதர்கொ லாமிவ ரென்ன

நகைமலி தண்பொழில் சூழ்தரு காழி

நற்றமிழ் ஞானசம் பந்தன்

தகைமலி தண்டமிழ் கொண்டிவை யேத்தச்

சாரகி லாவினை தானே.

 

திருச்சிற்றம்பலம்

eswari

thirup pAchchilAchchirAmam

 

thalam      :  thiruppAchchilAchchirAmam

paN   :  thakkarAgam

mudhal thirumuRai

 

thiruchchiRRambalam

 

thuNivaLar thiN^gaL thuLaN^gi viLaN^gach

chuDarchchaDai chuRRimu Diththup

paNivaLar koLkaiyar pAriDany chUza

vAriDa mumpali thErvar

aNivaLar kOlame lAnycheydhu pAchchi

lAchchirA maththuRai kinRa

maNivaLar kaNDarO maN^gaiyai vADa

mayalcheyva dhOivar mANbE

 

kalaipunai mAnuri thOluDai yADai

kanalchuDa rAlivar kaNkaL

thalaiyaNi chenniyar thAraNi mArbar

thammaDi kaLLiva renna

alaipunal pUmpozil chUzn^dhamar pAchchi

lAchchirA maththuRai kinRa

ilaipunai vElarO Ezaiyai vADa

iDarcheyva dhOiva rIDE

 

venychuDa rADuvar thunychiruL mAlai

vENDuvar pUNbadhu veNNUl

n^anychaDai kaNDar n^enychiDa mAga

n^aNNuvar n^ammai n^ayan^dhu

manychaDai mALikai chUztharu pAchchi

lAchchirA maththuRai kinRa

chenychuDar vaNNarO pain^thoDi vADach

chidhaicheyva dhOivar chIrE

 

kanamalark konRai alaN^gal i laN^gak

kanaltharu thUmadhik kaNNi

punamalar mAlai yaNin^dhaza kAya

pun^idharko lAmiva renna

vanamali vaNpozil chUztharu pAchchi

lAchchirA maththuRai kinRa

manamali main^dharO maN^gaiyai vADa

mayalcheyva dhOivar mANbE

 

mAn^dhartham pAln^aRu n^eymakizn^ dhADi

vaLarchaDai mERpunal vaiththu

mOn^dhai muzAkkuzal thALamor vINai

mudhiravOr vAymUri pADi

An^dhaivi zichchiRu bUdhaththar pAchchi

lAchchirA maththuRai kinRa

chAn^dhaNi mArbarO thaiyalai vADach

chadhurcheyva dhOivar chArvE

 

n^IRumey pUchi n^iRaichaDai thAza

n^eRRikkaN NAluRRu n^Okki

ARadhu chUDi ADara vATTi

yaiviraR kOvaNa ADai

pARaru mEniyar bUdhaththar pAchchi

lAchchirA maththuRai kinRa

ERadhu ERiyar Ezaiyai vADa

iDarcheyva dhOiva rIDE

 

poN^giLa n^Agamo rEgava DaththO

DAmaiveN NUlpunai konRai

koN^giLa mAlai punain^dhaza kAya

kuzakarko lAmiva renna

aN^giLa maN^gaiyOr paN^ginar pAchchi

lAchchirA maththuRai kinRa

chaN^goLi vaNNarO thAzkuzal vADach

chadhircheyva dhOivar chArvE

 

Evalath thAlvicha yaRkaruL cheydhu

irAvaNa nai $(1)$ yI Daziththu

mUvari lummudha lAyn^aDu vAya

mUrththiyai yanRi moziyAL

yAvarka Lumpara vummeziR pAchchi

lAchchirA maththuRai kinRa

dhEvarkaL dhEvarO chEyizai vADach

chidhaicheyva dhOivar chErvE

 

mEladhu n^Anmukan eydhiya dhillai

kIzadhu chEvaDi thannai

n^Iladhu vaNNanum eydhiya dhillai

yena ivar n^inRadhu mallAl

Aladhu mAmadhi thOypoziR pAchchi

lAchchirA maththuRai kinRa

pAladhu vaNNarO pain^thoDi vADap

pazicheyva dhOivar paNpE

 

n^ANoDu kUDiya chAyina rEnum

n^aguva ravariru pOdhum

UNoDu kUDiya vuTku n^agaiyAl

uraika LavaikoLa vENDA

ANoDu peNvaDi vAyinar pAchchi

lAchchirA maththuRai kinRa

pUNn^eDu mArbarO pUN^koDi vADap

punaicheyva dhOivar poRpE

 

akamali anboDu thoNDar vaNaN^ga

AchchirA maththuRai kinRa

pukaimali mAlai punain^dhaza kAya

punidharko lAmiva renna

n^agaimali thaNpozil chUztharu kAzi

n^aRRamiz nyAnacham pan^dhan

thakaimali thaNTamiz koNDivai yEththach

chAraki lAvinai thAnE

 

thiruchchiRRambalam

By

Reach us to be a part of our whatsapp spiritual reminder group

About the author

View all articles by Shalini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP